NO SIMTGADES LĪDZ  TŪKSTOŠGADEI

 

Programms virsmērķis

       No aizspriedumiem brīva Latvijas nākotnes sabiedrība, kura iekļaujas mūsdienīgos pasaules attīstības procesos

Programmas īstenošanas mērķi

 • Palīdzēt jauniešiem kļūt par pilnvērtīgiem Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņiem.
 • Paplašinot zināšanas un redzesloku, palīdzēt jauniešiem izprast atšķirīgo kopienu kultūrās.
 • Mācīties sapratni un līdzcietību pret sabiedrības atšķirīgām indivīdu grupām

 Programmas īstenošanas plāns

 • Mērķa auditorija - jaunatne.gov.lv
 • Īstenošanas laiks - neierobežots
 • Īstenošanas darba forma - interešu grupas
 • Jauniešu skaits programmā - neierobežots

 Programmas īstenošanas tematiskais plāns

 • Vides izglītība
 • Dabas zinības, ģeogrāfija 
 • Tūrisms
 • Izdzīvošanas ABC 
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība, sports, ierindas mācība
 • Māksla - mūzika, glezniecība, deja u.c.
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Novadpētniecība
 • Drošība - uz ūdeņiem, uguns nelaimēs, dabas katastrofās, pašaizsardzība u.c.
 • Pirmā palīdzība

 Programmas īstenošanas sasniedzamie rezultāti

 •  Nodrošināta lietderīga un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja.
 •  Sniegta iespēja jauniešiem atklāt un attīstīt sevī spējas, lai kļūtu par atbildīgu un aktīvu sabiedrības pilsoni.
 • Attīstītas jauniešu spējas un talanti
 • Pilnveidotas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvē un darbā.
 • Veicināta patriotisma, pilsonīgas apziņas, biedriskuma, drošsirdības un fizisko spēju attīstība.

Demokrātiska pētījumu tēmu izvēle

      Jaunieši izvirza hipotēzes par sev interesējošām tēmām, kuras ar  kompetentu speciālistu palīdzību, apgāž jeb apstiprina. Tādā veidā gūstot izpratni un zināšanas. Šī kustība ir atvērta visiem interesentiem, neatkarīgi no piederības kādā citā interešu izglītības pulciņā vai kustībā.